Bart HEINES & Daniel PALET

Grote Breemstraat 17A – 3500 HASSELT

Loketuren : van 9 tot 12 uur

  

Paul VAN ELST

Ringlaan 200/A - 3900 PELT

Loketuren : van 9 tot 12 uur

GERECHTSDEURWAARDERS gerechtelijk arrondissement LIMBURG

Centrale Administratie : Grote Breemstraat 17A – 3500 HASSELT

 

E-Mail : kantoor@heinesbart.be –SWIFT : GKCCBEBB – HEINES BART BV : KBO 0860.913.897 – RPR HASSELT – WWW.GDWHASSELT.BE

Tel : 011/28.39.12 – Fax : 011/28.39.13 – IBAN : BE02 0631 1716 6840 – Loketuren : van 9 tot 12

 

PRIVACYVERKLARING

 

 

Inleiding

 

Gerechtsdeurwaarderskantoor Bart Heines, Daniel Palet & Paul Van Elst dient voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten voortdurend persoonsgegevens te verwerken, meer nog – de bedrijfsactiviteiten kunnen niet worden uitgevoerd wanneer geen persoonsgegevens beschikbaar zijn.

 

Wij beschouwen de privacy en de bescherming van uw gegevens van zeer groot belang. 

 

Alle gegevens dewelke wij rechtstreeks van u ontvangen, of die wij tijdens de verwerking rechtmatig via derden of openbare databanken verkrijgen worden met zorg bewaard en beschermd.

 

In onze privacyverklaring leest u onder meer uw rechten, welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom wij deze gegevens verwerken.

 

Wij volgen de bepalingen in de Belgische Privacy wetgeving 1992, alsook de bepalingen in de gedragscodes voor gerechtsdeurwaarders en de bepalingen opgenomen in de AVG – algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (25.05.2018).

 

 

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

 

HEINES BART BV

Grote Breemstraat 17A

3500 HASSELT

KBO 0860.913.897

Telefoon : 011/28.39.12

E-mail : kantoor@heinesbart.be

 

 

Redenen en rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens

 

Wij verwerken enkel gegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze wettelijk opgelegde taken en werkzaamheden uit te voeren.  Daarnaast dienen wij ook persoonsgegevens te verwerken om onze boekhoudkundige verplichtingen te kunnen vervullen.

Opgave van de taken van een gerechtsdeurwaarder (art. 519 Ger.W.) :

 [1 § 1. Gerechtsdeurwaarders hebben taken waarvoor zij alleen bevoegd zijn en waarvoor zij ministerieplicht hebben.
  Deze taken zijn :
  1° het opstellen en betekenen van alle exploten en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, alsmede van akten of titels in uitvoerbare vorm;
  [
2 1° bis. het invorderen van onbetwiste geldschulden overeenkomstig hoofdstuk Iquinquies van de eerste titel van het vijfde deel;]2
  2° het verrichten van vaststellingen, op verzoek van magistraten en op verzoek van particulieren, met betrekking tot zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen omtrent de oorzaken en de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien, evenals de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefeningen van hun ambt behoren; deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen;
  3° het opmaken van protesten tegen een wisselbrief, orderbrief en bankcheque;
  4° de gerechtelijke openbare verkoping van roerende goederen en schepen in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging;
  5° de gerechtelijke verkoping in der minne van roerende goederen, overeenkomstig artikel 1526bis;
  6° de vrijwillige openbare verkopingen van roerende zaken, welk monopolie zij delen met de notarissen;
  7° het kennis nemen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, welk monopolie zij delen met de in artikel 1391, § 1, vermelde personen;
  8° het neerleggen, doorhalen en wijzigen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest in de opdrachten die hen werden toevertrouwd of waarin ze werden aangesteld.
  § 2. Gerechtsdeurwaarders hebben residuaire bevoegdheden waarvoor zij geen monopolie en geen ministerieplicht hebben, onder meer :
  1° ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels van alle processtukken lichten en de verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen, evenals ter griffie neerleggen van alle andere verzoekschriften;
  2° voor eensluidend tekenen van afschriften en vertalingen van documenten in hun bezit;
  3° uittreksels opstellen van alle akten van hun ambt;
  4° optreden als sekwester;
  5° zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen;
  6° optreden als pandverzilveraar;
  7° optreden als ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van [
4 een procedure van gerechtelijke reorganisatie waarin is voorzien in boek XX van het Wetboek van economisch recht]4;
  8° het gerechtelijke mandaat van voorlopig bewindvoerder uitoefenen;
  9° schattingen van meubelen en roerende goederen maken en assistentie verlenen aan faillissementscuratoren met betrekking tot inventarisatie en realisatie van de faillissementsboedel;
  10° optreden als minnelijke schuldbemiddelaar en als schuldbemiddelaar in het kader van de collectieve schuldenregeling;
  11° optreden als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting;
  12° optreden als curator over onbeheerde nalatenschappen;
  13° rechtskundige adviezen verlenen met betrekking tot de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij gerechtsdeurwaarders betrokken zijn;
  14° solvabiliteitsonderzoeken uitvoeren, vermogensrapporten, opstellen en afleveren;
  15° fiscale attesten afleveren met betrekking tot oninbare schuldvorderingen;
  16° toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden.
  § 3. De gerechtsdeurwaarder heeft een algemene informatieplicht jegens diegene die hem verzocht heeft zijn ambt uit te oefenen en jegens de schuldenaar. Zo zal hij bij dreigende insolvabiliteit van de schuldenaar de opdrachtgevende schuldeiser hiervan inlichten, opdat deze de wenselijkheid tenuitvoeringsmaatregelen te laten nemen juist kan inschatten en zal hij de schuldenaar inlichten over de mogelijkheden die de collectieve schuldregeling biedt.
  De gerechtsdeurwaarder licht desgevallend ieder die hem verzocht heeft zijn ambt uit te oefenen in over de verplichtingen en lasten evenals de kosten die voortvloeien uit exploten, uitvoeringen van gerechtelijke beslissingen, akten of titels.]
1
  [
3 § 4. De gerechtsdeurwaarders streven, in de mate van het mogelijke, de minnelijke oplossing van geschillen na onder meer door de rechtszoekende te wijzen op de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen.]3

 

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

·       Persoonsgegevens door u zelf medegedeeld

Om onze taken te kunnen uitvoeren registreren wij uw persoonsgegevens in het kader van een door u aan ons toevertrouwd dossier.  Meer bepaald uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, bankrekening, enz…

 

·       Persoonsgegevens medegedeeld door derden

Een opdrachtgever (bijvoorbeeld advocaat) deelt ons identificatiegegevens mede van zijn cliënt en/of tegenpartij.

 

·       Persoonsgegevens verkregen via authentieke bronnen

Gerechtsdeurwaarders kunnen eveneens persoonsgegevens opvragen via meerdere authentieke bronnen.  Gerechtsdeurwaarders hebben onder meer toegang tot gegevens uit het rijksregister, kruispuntbank der ondernemingen, kruispuntbank der sociale zekerheid, pandregister, hypotheken-kantoren rechtszekerheid, het centraal bestand van beslagberichten, dienst inschrijven voertuigen.  De opvraging en verwerking van deze gegevens gebeurt volgens de wettelijke voorziene omstandigheden.

 

Voorbeelden van verwerkte gegevens :

 

I) U bent opdrachtgever – natuurlijke persoon

Naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, financiële gegevens.

 

II) U bent verzoeker – natuurlijke persoon

Naam, adres, beroep, woonplaats, geslacht, rijksregisternummer, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, financiële gegevens, inhoud van vonnissen en veroordeling.

 

III) U bent leverancier – verwerker – medewerker – natuurlijke persoon

Naam, adres, beroep, woonplaats, communicatiegegevens, financiële gegevens.

 

IV) U bent klant/verweerder natuurlijke persoon

Naam, adres, woonplaats, geslacht, burgerlijke staat, rijksregisternummer, e-mailadressen, telefoon- en GSM nummers, gegevens betreffende inkomen, bezittingen, schulden of gegevens betreffende de financiële situatie, inhoud van vonnissen en veroordelingen.

 

 

Ontvangers van persoonsgegevens (uitwissel van gegevens met derden) -  met opgave reden

 

          Informatie aan opdrachtgever (of zijn/haar raadsman/advocaat).  De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het dossier.  Enkel de noodzakelijke informatie wordt medegedeeld.

 

          Andere gerechtsdeurwaarders/uitvoeringsautoriteit.  Een opdracht die niet onder onze territoriale bevoegdheid valt, wordt doorgegeven aan een territoriaal bevoegde gerechtsdeurwaarder of uitvoeringsautoriteit.  De nodige persoonsgegevens dienen dan ook te worden overgemaakt zodat ook deze de toevertrouwde taak naar behoren kan uitvoeren.

 

          Krachtens diverse wettelijke bepalingen dienen gerechtsdeurwaarders persoonsgebonden gegevens over te maken aan verschillende overheidsdiensten.  Voorbeelden : kennisgevingen van openbare gerechtelijke verkopen aan de FOD Financiën, overmaken van dagvaardingen voor rolstelling aan de griffies van rechtbanken.

 

          Andere verwerkers : Voor sommige opdrachten hebben wij andere verwerkers nodig. Het betreft hier onder meer boekhouders, vertalers,.  Deze dienstverleners ontvangen enkel de strikt noodzakelijke gegevens ter vervulling van hun diensten en met elk van deze dienstverleners wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

 

Uw privacy-rechten

 

Doordat wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u als betrokkene ook rechten die u kan uitoefenen betreffende uw persoonsgegevens (AVG Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene).

 

Recht op inzage :

U mag weten welke gegevens door ons van u verzameld werden (recht op inzage).  Dit recht kunt u ten allen tijde uitoefenen.

 

Recht op rectificatie (rechtzetting) :

Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op rectificatie).

Dit slaat uiteraard enkel op de gegevens die wij niet verkregen hebben uit openbare (en authentieke) bronnen, zoals bijvoorbeeld het rijksregister of de kruispuntbank van ondernemingen.  Indien u daartoe rechtzetting zou willen moeten wij u doorverwijzen naar de beheerders van de respectievelijke databanken.

 

Recht op gegevensverwijdering :

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen indien de bewaartermijn verstreken is.  Betreffende de bewaartermijn houden wij ons aan de gedragscode die is opgesteld door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders.  In het algemeen bedraagt de wettelijke bewaarplicht 10 jaar.

 

Recht op bezwaar / recht op wissen :

De wetgeving voorzien in een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. 

U kan dan ook vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. 

Hou er wel rekening mee dat dit verzoek niet altijd kan toegestaan worden.

De gerechtsdeurwaarder heeft namelijk een wettelijke taak die hij verplicht is uit te voeren.

Uw verzoek zal zorgvuldig bekeken worden, en indien uw verzoek niet mogelijk is, zal u ook op de hoogte worden gebracht waarom dit zo is.

 

Uitoefening van uw rechten :

Om één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, richt u een schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking (HEINES BART BV te 3500 Hasselt, Grote Breemstraat 17A). 

Er kan enkel aan u verzoek voldaan worden indien u een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart overmaakt.  U zal ons ook wel uw volledige naam en adres willen mededelen. Wij verbinden er ons toe om binnen de vier weken uw vraag te beantwoorden en daar het nodige gevolg aan te geven.

 

 

Bescherming van uw gegevens

 

Er werd voorafgaand een grondige analyse uitgevoerd (d.m.v. erkende procedures) om het potentiële risico op verlies, diefstal of fouten te beperken tot het minimum.

 

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving.  Medewerkers, die toegang hebben  tot deze gegevens of betrokken zijn bij de verwerking zijn contractueel gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Onder meer werden volgende maatregelen genomen :

-        Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

-        Gebruik van paswoorden.

-        Firewalls.

-        Logistieke beveiliging en informatica beveiliging.

-        Diverse technische en organisatorische maatregelen.

 

Indien er zich toch een ernstige gebeurtenis inzake uw persoonsgegevens zou voordoen (een data lek), zal de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) onmiddellijk (uiterlijk binnen de 72 uur) op de hoogte worden gesteld.  Als blijkt dat een data lek negatieve gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer, brengen wij ook u hiervan op de hoogte.

 

 

 

Toezichthoudende autoriteit

 

Gegevensbeschermingsautoriteit  - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00     contact@apd-gba.be     www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

De gegevensbeschermingsautoriteit is de GBA. U kunt hier ook terecht voor een escalatie van uw klacht.